+420 774 423 560Po-Pa: 8:00 - 15:00

Všeobecné obchodní podmínky pro nákupování v e-obchodě www.pontte.cz (www.pontte.eu)

I. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky pro nakupování v e-obchodě www.pontte.cz (www.pontte.eu) (dále jen VOP) upravují odběratelsko-dodavatelské vztahy v oblasti prodeje zboží nabízeného v internetovém obchodě na adrese: https://www.pontte.cz (https://www.pontte.eu) (dále jen e-obchod), provozovaným firmou Jiří Novotný.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy Jiří Novotný, Zázmolí 449, Doubravice nad Svitavou 679 11, Česká republika, IČ: 72827564 DIČ: CZ685395351 (dále jen prodávající) a kupujícího (kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím e-obchodu).

Při vzniku kupní smlouvy prostřednictvím e-obchodu předává kupující prodávajícímu svá osobní data, potřebná k vyřízení objednávky, popřípadě data, které chce mít uvedena na nákupních dokladech. S poskytnutými osobními daty bude nakládáno v souladu se zákonnými požadavky a v rozsahu uvedeném v sekci Ochrana osobních dat.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním elektronické objednávky vytvořené v e-obchodě, kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi.

Podání elektronické objednávky je návrhem k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena zasláním potvrzení o přijetí elektronické objednávky kupujícímu.

Okamžikem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán VOP.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při zadání jednotlivé elektronické objednávky ("Dodací adresa"). Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.
Vyplněním závazné elektronické objednávky v rámci e-obchodu, dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Po podání elektronické objednávky kupující obdrží automatické potvrzení o přijetí návrhu kupní smlouvy.

III. Ceny a platební podmínky

Kupní cena zboží je uvedena v automatickém potvrzení o přijetí návrhu kupní smlouvy a je pro prodávajícího závazná. Cena dopravy je uvedena v automatickém potvrzení o přijetí návrhu kupní smlouvy.

  • 1. Školy, státní správa a samospráva (města, obce) - platba fakturou se splatností 14 dnů po dodání zboží. Faktura je zasílána spolu se zbožím nebo elektronicky na email zákazníka po převzetí zboží.
  • 2. Ostatní zákazníci - platba na dobírku dopravci (v hotovosti nebo kartou) nebo platba převodem předem.

Pro platbu fakturou je zákazníkovi zaslána faktura a pro platbu převodem jsou zákazníkovi zaslány platební údaje a pokyny. Veškeré platby jsou prováděny na účet číslo 2800673050/2010. Při platbě převodem je použit variabilní symbol: číslo objednávky zaslané v potvrzení objednávky, při platbě fakturou je použit variabilní symbol číslo zaslané faktury.

IV. Dopravní a expediční podmínky

Zboží je vždy dodáno na náklady zákazníka. Cena dopravy se řídí aktuálním ceníkem příslušného veřejného dopravce. Zboží je přepravováno smluvním veřejným dopravcem prodávajícího (Toptrans, DPD, GLS, Schenker).

V. Převzetí zboží, poškozená zásilka

Kupující obdrží objednané zboží v zásilce a je povinen bezprostředně při dodání zásilky překontrolovat spolu s pracovníkem dopravce stav zásilky a zboží, zejména počet balíků, neporušenost pásky, nepoškozenost obalu a celistvost balíků, podle předloženého přepravního listu a odmítnout převzetí poškozené zásilky.
Pokud kupující zjistil při přebírání zásilky od dopravce některou skutečnost, která mu brání převzít zásilku, je jeho povinností sepsat s doručující osobou zápis o těchto zjištěných skutečnostech a zásilku nepřevzít. Zápis podepíší obě zúčastněné strany. I přes nepodepsání tohoto zápisu dopravcem je kupující povinen zásilku nepřevzít. Nepřevzetí zásilky je třeba neprodleně oznámit e-mailem na adresu service@pontte.cz s uvedením dopravce a čísla přepravního listu.
Pokud je v dokladech dopravce potvrzeno převzetí zásilky podpisem kupujícího nebo jiné osoby, která kupujícího při tomto aktu zastupuje, nebude brán zřetel na dodatečné reklamace týkající se poškození zásilky.

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

V souladu s občanským zákoníkem v platném znění má kupující - spotřebitel - právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující - spotřebitel - pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě, doporučujeme odeslat mail prodávajícímu s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne ………….., číslo faktury …………… a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: ……………….“. Zboží pak doručit na adresu prodávajícího spolu s kopií výše uvedeného dopisu.
Zboží nezasílejte na dobírku, nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
Po vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme bez zbytečných odkladů převodem na Váš účet, a to nejpozději do 14 dnů po odstoupení od smlouvy.

VII. Záruka a reklamace

Na veškeré zboží dodané prostřednictvím e-obchodu se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíce. Způsob vyřízení případné reklamace upravuje Reklamační řád pro internetový obchod www.pontte.cz.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Odeslanou elektronickou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění. Tyto VOP pro nakupování v internetovém obchodu jsou platné od 8. 8. 2023 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.