Všeobecné obchodní podmínky pro nákupování v e-obchodu pontte.cz (www.pontte.eu)

I. Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky pro nakupování v e-obchodu www.pontte.cz (www.pontte.eu)(dále jen VOP) upravují odběratelsko-dodavatelské vztahy v oblasti prodeje zboží nabízeného v internetovém obchodě na adrese: https://www.pontte.cz (https://www.pontte.eu) (dále jen e-obchod), provozovaný firmou Jiří Novotný. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti firmy Jiří Novotný, Zázmolí 449, Doubravice nad Svitavou 679 11, Česká republika, IČ: 728 275 64 DIČ: CZ6702061388 (dále jen prodávající) a kupujícího (kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel kupní smlouvu prostřednictvím e-obchodu). Při vzniku kupní smlouvy prostřednictvím e-obchodu předává kupující prodávajícímu svá osobní data, potřebná k vyřízení objednávky, popřípadě data, které chce mít uvedena na nákupních dokladech. S poskytnutými osobními daty bude nakládáno v souladu se zákonnými požadavky a v rozsahu uvedeném v sekci Ochrana osobních dat.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Podáním elektronické objednávky vytvořené v e-obchodu, kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi. Podání elektronické objednávky je návrhem k uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena zasláním potvrzení o přijetí elektronické objednávky kupujícímu. Okamžikem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán VOP.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím při zadání jednotlivé elektronické objednávky ("Dodací adresa"). Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až po úplném zaplacení kupní ceny.
Vyplněním závazné elektronické objednávky v rámci e-obchodu, dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Po podání elektronické objednávky kupující obdrží automatické potvrzení o přijetí návrhu kupní smlouvy. Do 2 pracovních dnů obdrží kupující e-mailem potvrzení objednávky s datem expedice.

III. Ceny a platební podmínky

Kupní cena zboží je uvedena v automatickém potvrzení o přijetí návrhu kupní smlouvy a je pro prodávajícího závazná. Cena dopravy je uvedena v automatickém potvrzení o přijetí návrhu kupní smlouvy nebo pokud v v automatickém potvrzení o přijetí návrhu kupní smlouvy není vyčíslena, je doplněna a vyčíslena v potvrzení objednávky s datem expedice. V tomto potvrzení je uvedena také celková kupní cena, která je součtem kupní ceny zboží a ceny dopravy. Pokud kupující s doplněnou cenou dopravy nesouhlasí, má právo do 3 dnů od zaslání potvrzení objednávky od kupní smlouvy odstoupit.

  • 1. Školy, státní správa a samospráva (města, obce) - platba fakturou se splatností 14 dnů.
  • 2. Ostatní zákazníci - platba na dobírku nebo převodem (zálohová faktura). Možná je i platba fakturou se splatností 14 dnů, kde si prodávající vyhrazuje právo s kupujícím podepsat extra kupní smlouvu se zajištěním formou rozhodčí doložky.
  • 3. Z důvodu zavedení EET nepřijímáme platby hotově ani platební kartou.

IV. Dopravní a expediční podmínky

Zboží je vždy dodáno na náklady zákazníka. Cena dopravy je uvedena v potvrzení objednávky s datem expedice a řídí se aktuálním ceníkem příslušného veřejného dopravce. Zboží je přepravováno smluvním veřejným dopravcem prodávajícího (Toptrans, Česká pošta, GLS, DPD. Schenker).

V. Převzetí zboží, poškozená zásilka

Kupující obdrží objednané zboží v zásilce a je povinen bezprostředně při dodání zásilky překontrolovat spolu s pracovníkem dopravce stav zásilky a zboží, zejména počet balíků, neporušenost pásky, nepoškozenost obalu a celistvost balíků, podle předloženého přepravního listu a odmítnout převzetí poškozené zásilky. Pokud kupující zjistil při přebírání zásilky od dopravce některou skutečnost, která mu brání převzít zásilku, je jeho povinností sepsat s doručující osobou zápis o těchto zjištěných skutečnostech a zásilku nepřevzít. Zápis podepíší obě zúčastněné strany. I přes nepodepsání tohoto zápisu dopravcem je kupující povinen zásilku nepřevzít. Nepřevzetí zásilky je třeba neprodleně oznámit e-mailem na adresu service@pontte.cz s uvedením dopravce a čísla přepravního listu. Pokud je v dokladech dopravce potvrzeno převzetí zásilky podpisem kupujícího nebo jiné osoby, která kupujícího při tomto aktu zastupuje, nebude brán zřetel na dodatečné reklamace týkající se poškození zásilky.

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

V souladu s ust. §53 odst.7 občanského zákoníku má kupující - spotřebitel - právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14-ti dnů ode dne převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující - spotřebitel - pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě, je povinen splnit následující podmínky:
Odeslat mail prodávajícímu s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne ………….., číslo faktury …………… a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: ……………….“ Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s kopií výše uvedeného dopisu.
Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být nejlépe v původním nepoškozeném obalu nebo v obalu, který je dokonale chrání před poškozením dopravou. Nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Zboží nezasílejte na dobírku, nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit.
V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude na náklady prodávajícího vráceno zpět kupujícímu. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

VII. Záruka a reklamace

Na veškeré zboží dodané prostřednictvím e-obchodu se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíce. Způsob vyřízení případné reklamace upravuje Reklamační řád pro internetový obchod pontte.cz.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení VOP ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky. Odeslanou elektronickou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění. Tyto VOP pro nakupování v internetovém obchodu jsou platné od 20. 6. 2017 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Vice informací